29 Jun 11, 03:36 PM
windy: 走过
31 Mar 11, 07:45 PM
yan: passed by :)
2 Mar 11, 07:05 PM
Ahv: Heyyyy....Ying (;
2 Mar 11, 05:03 PM
wawa: kekke elfishy ! XD
5 Dec 10, 05:39 PM
`` ♥ xυɑи ELF: 路过 (:
28 Aug 10, 07:30 PM
Ah V: Xixi (:
28 Aug 10, 07:03 PM
Xueying-Ah V: yaya,finally lor hahass~
28 Aug 10, 06:50 PM
Ah V: Ah Ying ... finally u UPDATE ur blog jor :))
28 Aug 10, 05:40 PM
Xueying: 瓦卡咔咔~美没有??
28 Aug 10, 05:13 PM
E-nyn: 寶貝,我在這裏~~!!!!
28 Aug 10, 01:36 PM
Xueying: Chat Here :)