11 Aug 18, 16:58
ذاکر اهل بیت: چرا اینجا و دفترچه خبری نیست
11 Aug 18, 16:58
ذاکر اهل بیت: کیر مانی بهروز تو کون حضرت زهرا جنده آل محمد.
4 Aug 18, 22:13
گاینده کون مسلمانان: مانی بهروز درود بر تو .کیرت نا دسته تو کس ننه همه همسایه های مسلمان من
1 Aug 18, 19:45
ذاکر اهل بیت: بی هیچ دلیلی عن به هیکل آقا امام زمان عج
1 Aug 18, 19:44
ذاکر اهل بیت: بدونه هیچ دلیلی کیرم تو کون حضرت زهرا
1 Aug 18, 08:34
کیرم تو کون حضرت زهرا: امام حسین خودش را در کربلا خوار کسده کرد که امر به معروف کند پس ملایان نباید با ترامپ مذاکره کنند
1 Aug 18, 08:32
کیرم تو کون حضرت زهرا: سنده تو کس ننه مسلمانان
1 Aug 18, 08:32
کیرم تو کون حضرت زهرا: سنده تو کس ننه محمد رسول الله
23 Jul 18, 23:01
کیرم تو زهرا بنت رسول: سنده تو کس ننه مسلمانان متعصب و همینطور تو کس ننه جانماز آبکشها
22 Jul 18, 18:50
حضرت زهرا را گاییدم: من مانی بهروز نیستم. اما دین اسلام همان دین شیطان است. الله نام دیگر شیطان است و ضد مسیح یا دجال مسیحیان همان محمد رسول الله و خدایش است
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟
19 Apr 18, 18:21
من می خواهم یک مسئله شرعی: من می خواهم یک مسئله شرعی از مانی بهروز بپرسم؟ به مانی بهروز بگویید جواب مرا بدهد؟ سوال من این است، مردم می گویند دین اسلام همان دین بت پرستی است ، به نظر شما این حرف درست است یا نه ؟