20 Jun 18, 17:35
گاینده حضرت زینب: سنده سگ تو کس حضرت زهرا اگر امشب تیم فوتبال ایران اسپانیا را نبرد.
5 Jun 18, 16:39
آخوند کس کش است: مادر هر چی آخوند مادرجنده جیب کشاد و کون گشادو گاییدم
4 Jun 18, 09:22
گاینده ننه رسول الله: کیرت تو کون حضرت زهرا و حضرت زینب
4 Jun 18, 09:22
گاینده ننه رسول الله: کیرت تو کون حضرت زینب
4 Jun 18, 09:21
گاینده ننه رسول الله: برمحمد رسول الله و آلش تف و لعنت فراوان
2 Jun 18, 11:59
پیشنهاد:: از همه مردم بخواهید: همه مردم شعار بدهند: لعنت بر خمینی، و روی همه دیوارها این شعار را بنویسند
2 Jun 18, 11:59
پیشنهاد:: از همه مردم بخواهید: همه مردم شعار بدهند: لعنت بر خمینی، و روی همه دیوارها این شعار را بنویسند
2 Jun 18, 11:59
پیشنهاد:: از همه مردم بخواهید: همه مردم شعار بدهند: لعنت بر خمینی، و روی همه دیوارها این شعار را بنویسند
2 Jun 18, 11:59
پیشنهاد:: از همه مردم بخواهید: همه مردم شعار بدهند: لعنت بر خمینی، و روی همه دیوارها این شعار را بنویسند
2 Jun 18, 11:59
پیشنهاد:: از همه مردم بخواهید: همه مردم شعار بدهند: لعنت بر خمینی، و روی همه دیوارها این شعار را بنویسند
22 May 18, 21:38
امام نقی: عن بهمن جازویه تو کس ننه و همسر حضرت علی
22 May 18, 21:38
امام نقی: تف تو روح امام حسین
22 May 18, 21:38
امام نقی: عن تو کس و کون حضرت زهرا و حضرت زینب و تو کس ننه جنده امام زمان
22 May 18, 21:37
امام نقی: دهان روزه دار بوی چاه فاضلاب جمکران میده
18 May 18, 20:00
به اطلاع همه برسانید انی: در حقیقت مردم در ماه رمضان روزه نمی گیرند فقط زمان غذا خوردن مردم عوض می شود در ماه رمضان مردم شب تا صبح غذا می خورند و بعد صبح تا غروب می خوابند! در سایر اوقات سال مردم شب ها می خوابند و این مثل روزه
18 May 18, 20:00
به اطلاع همه برسانید انی: در حقیقت مردم در ماه رمضان روزه نمی گیرند فقط زمان غذا خوردن مردم عوض می شود در ماه رمضان مردم شب تا صبح غذا می خورند و بعد صبح تا غروب می خوابند! در سایر اوقات سال مردم شب ها می خوابند و این مثل روزه
18 May 18, 19:59
به اطلاع همه مردم برسانی: در حقیقت مردم در ماه رمضان روزه نمی گیرند فقط زمان غذا خوردن مردم عوض می شود در ماه رمضان مردم شب تا صبح غذا می خورند و بعد صبح تا غروب می خوابند! در سایر اوقات سال مردم شب ها می خوابند و این مثل روزه
18 May 18, 19:59
به اطلاع همه مردم برسانی: در حقیقت مردم در ماه رمضان روزه نمی گیرند فقط زمان غذا خوردن مردم عوض می شود در ماه رمضان مردم شب تا صبح غذا می خورند و بعد صبح تا غروب می خوابند! در سایر اوقات سال مردم شب ها می خوابند و این مثل روزه
18 May 18, 19:58
ماه رمضان خیلی مسخره است: در حقیقت مردم در ماه رمضان روزه نمی گیرند فقط زمان غذا خوردن مردم عوض می شود در ماه رمضان مردم شب تا صبح غذا می خورند و بعد صبح تا غروب می خوابند! در سایر اوقات سال مردم شب ها می خوابند و این مثل روزه
18 May 18, 19:58
ماه رمضان خیلی مسخره است: در حقیقت مردم در ماه رمضان روزه نمی گیرند فقط زمان غذا خوردن مردم عوض می شود در ماه رمضان مردم شب تا صبح غذا می خورند و بعد صبح تا غروب می خوابند! در سایر اوقات سال مردم شب ها می خوابند و این مثل روزه
[older messages]