21 Jul 17, 04:48
Sumla hkrung shara kaba: Mung kan de W.P hte myen hpyen tsaw ra hkat ai lam lu htawng madun na matu jai lang gatut na yaw
21 Jul 17, 04:42
Sumla hkrung shara kaba: Dau Lum hpe Myen hpyen ni jai lang hkrum taw nga sai Myen hpyen hte W.P myusha ni hpa manghkang nnga ai lam htawng madun na matu Mungkan de myi man madun lu hkra shakut nga ma ai hpe mu mada ai
17 Jul 17, 18:57
Mai gan mung: kaga amyu ni nkau mi gaw tinang a Myen mung dan de bai wa nga na matu tara shang shawk shawn da ai masha lawlaw hpe mu lu ai nkau mi hpe gaw nhkap la ai hpe mu lu ai
17 Jul 17, 18:40
Mai gan mung: bungli pyi tam shawk yak nga ma ai matsan dum hpa she rai nga ai Bu ga de bai nhtang wa nga yang gaw Mai gan kaw sa nga shut mat rai tara shang wa na matu mung yak nga ma ai hpe mu mada ai
17 Jul 17, 18:36
Mai gan mung: ni chye ai hpaji ni gara shara kaw ma akyu nrawng nga ai akyu nlu jashawn nga ai hpa majaw nga yang shan hte a mungdan kata masha ni pyi bungli nlu nga ai mai gan mayam share. shan hte a kanbau bunli
17 Jul 17, 18:32
Mai gan mung: hkan nga na hpaji jan mau kade gup da tim tinang a mungdan de bai nmai wa akyu jashawn da ai ni gaw numhkaw hteshabung nga ai hpe mu mada lu ai Buga na ni hkum htang kaba mu. mai gan mung kaw shan hte
13 Jul 17, 18:28
Nbung ai lam: Myen hpyen hpe mung masha makawp maga nmai hkap la ai hpamajaw nga yang shinggyim roi rip tara tawt lai ai lagu lagut damya re tsep kawp nmai kam ai Myen hpyen a hte a Wunpawng mungdan hpe ntra ai ra
13 Jul 17, 18:25
Nbung ai lam: kaga mung dan ni hte , Myen mung gaw nmai bungai lam gaw Baw sang ni gaw lamuga madu rai nga ai dai majaw nmai bung ai Myen hpyen wa jahpu manu njaw ai up sha nga ai ntara ai
8 Jul 17, 19:27
Mungdan: masha amyu ni gaw baw sang ni gaw Myen hpe sha htang kaba ma ai myen lai ka hte myen ga sha lang mayu ma ai tinang aga hte tinang a htung hking ni sharawt na matu gaya nga ma ai myen sha tai mayu ma a
8 Jul 17, 19:24
Mungdan: shara shagu hta Myen laika hkrung nga na matu myu bawsang ni hpe zin lum let hpung kyi jawng ni hkan alaga myen lai ka hte myen htung hking sharawt laika hte myen ga ni sharin ya nga ma ai
25 Jun 17, 01:16
Myen hpyen: Myen kaw gaw Myen hpyen ni a MASU DATKASA kaba she rai mat sai. Mung chying sha ni hpe zingri kaba hte roi nga ai Tara shang MASU zingri nga sai
16 Jun 17, 18:20
Mi htoi masu: kaw na sharin la ai chyahkyawn masu ni re. kamsham ai ni kaw nhkaw ra ai myen hpyen kaw na dat da ai masa nga ai kamsham ai ni yawng gaw maren share dumga Myu sha ni hpe shabra ya ai
16 Jun 17, 18:18
Mi htoi masu: wunpawng amyusha ni hpe Myen ga hte chyum laika hkaw, sharin re Myen hpyen kaw na dat dai mi htoi masu ni hpe koi yen ga, amyu sai hkan ginghka ya ai sai shabra ya ai sumprat kaba re myen hpung kyi ni
9 Jun 17, 17:52
HPRI SHARAW: langai sha rai tim karai kasang hte rau re majaw myit galoi nkajai ai hkying ten shagu Myu shani a matu kyu hpyi ya nga ai yaw
9 Jun 17, 17:47
HPRI SHARAW: myen hpyen nbungli, hprigang mawdaw ni hpe Myutsaw ni Hprisharaw sanat pala hte gap jahkawn kau yaya di mu law Myen hte nmai rau nga sai .shan hte ra ai Dumlawng hku tara de shalen bang tik tik nmai k
9 Jun 17, 17:43
HPRI SHARAW: wunpawng myu sha ni myit shaja ga karai kasang hpe kamsham ga shinggyim shimlam KIA / KIO HPE KAM GA NSHUT NSHAI KAM GA awmdawm shang lawt lu ai shani BUGA na ni No, 1 hkamsha lu na re dai hpang she
6 Jun 17, 02:23
Sawa myen: kaja wa na re ngu gaw tseo kawp nmai kam ai. Kia / KIO hta lai na kaga nmai kam ai Anhte a Myu tsaw hpyenla ni sha re
6 Jun 17, 01:38
Baw Sang ni: Myen hpyen ni hkam dan ai mahkam kaba hta sabawng ai hte bung nga ai 21 Pang Long nre 2008 pang long shere. Myen ni raai tara hta sa gadawng bang na grai tsang ra sai .shani shalen bu nga ma ai
31 May 17, 14:44
Myen Hpyen: An hte a lamu ga hpe jahpu manu njaw ai up sha marai nni masin nsi. 2008 gaw da ai tara lang ai myen hpyen hpe gawt kau ra ai law. Yaw yin ni Myen gum hpraw sha hkru mu ga
31 May 17, 14:40
Myen Hpyen: hpe gara hku lu kam na, anhte gaw amhte a lamuga kaw she nga ai wa Myen hte hpa nseng nga ai le. hpa majaw Myen hte bawng ra a ni Myen gaw anhte baw sang ni a Ningbaw mung nre wa me
[older messages]