21 Sep 17, 00:48
WP: ni a matu myu tsaw hpyenla gaw KIA / KIO sha re %100 tup re
21 Sep 17, 00:46
myen hpyen gaw: shan hte jing hpaw mung kaw up sha na matu laika pa sakse ni nnga ai KIA ni lawu ga de sa htim gasat tawt lai ai lam nnga ai WP myu sha ni asan sha chye na mu.
21 Sep 17, 00:44
myen hpyen gaw: KIA ni lawu myen mung de Bom sa hkam ai lam nnga ai .sahtim gasat ai lam nnga ai sawa ni jinghpaw mung de tara tawt lai majan gasat ai shan hte a lamu ga nre. jahpu manu jaw na up hkang ai lam n nga
21 Sep 17, 00:35
myen hpyen gaw: tara nshang aihpyen she re 2008 hppyen she reWP ni a matu nre yaw. WP ni a matu gaw KIA / KIO SHA RE % 100 tup hre
20 Sep 17, 15:16
Sai lam: wunpawng myu shani lam shagu hta grai sadi maja ga. amyu nbung htung hking nbung ai ni manawn masham lam grai law ai dingbai ding na law ai
14 Sep 17, 15:18
SHINNI NINGBAW: nmai byin ai
14 Sep 17, 15:16
Mayam: Zau Ding, mung Zau da sherai mat sai i myen ni kaw na ahkaw ahkang lamu ga kum hpa ra na gaw myen hpang de lawm mat WP ni nmai lang sai myi man kaw yu mu Amyu ting hpe kataw shangun maw nga masai
9 Sep 17, 18:54
Shan Chyang Amyu: ngu ai ni gaw hpabaw makam masham mi nganga myit magaw dik ai hte lagawn dik ai amyu re Myen hta pyi grau nkaja aibaw amyu re kachyi pyi nmai kam ai hkum htang kaba mu hkum ngau gu dek myit masa 1 sha
8 Sep 17, 02:22
W.P: ta masat n htu ra sai gaw...dai Panglong laika gaw Mungkan ting chye sai le Anhte a WunPawng Mung Dan majing rai sai le.
8 Sep 17, 02:19
W.P: anhte mung myen hte maren Mung Dan lu da sai she re me, Panglong laika ta mast gaw Mung Dan tara shang lu da sai rai nga ai le Myen ni up sha ai manu jahpu njaw ai dai gaw roi up sha ai re kaga
15 Aug 17, 01:50
Sa wa myen ni: hpamajaw ANhte Baw sang ni a shara de manu jahpu njaw ai n tara ai hpa na tawt lai up sha? shan hte ni a lamu ga nre gaw gwi ni myen hpyen sa wa ni Burma state gara kaw
12 Aug 17, 00:17
Hpaji: tinang mungdan kaw she wang lu wang lang mai shamu shamawt nga ai mung dan kata na hpaji she manu dan ai
12 Aug 17, 00:15
Hpaji: Nga, gumra hpe u shoi shoi da na sing ri shakap da ai hte bung ai
12 Aug 17, 00:14
Hpaji: Jawng lung ngut lalu sai ni mung Asu ya gumhpraw lawlaw hkoi na lung ai re majaw dai hka kap jang mung gara de mung nmai htawt sa wa ai, bungli mung grai tam yak ai na yang na ngawn sa yang sa yawn
12 Aug 17, 00:10
Hpaji: nga, gunra,ni hpe anhte shinggyim masha ni tsit lali ai udat shara hta singri jiklam galu hte rem da ai hte bung nga ai ten ai lam hpeasan sha tsun ai re. sing ri hpe gang shagyip dat , sharen dat di
12 Aug 17, 00:04
Hpaji: W.P Myu shani e Mai gan kaw du nga ai ni hpe yu na grai ngun lu na madai rai tim nan hte htang kaba ai hku nmai shamu shamawt mat nga ai masha ni a mung dan masha tai mat jang mayam hte bung ai
8 Aug 17, 02:52
Wun Pawng hking hte: Myen ka ka yang gaw grai yu nhtap htuk la ai law gumra kaw hkawng lawng gali da ai hte bung ai
6 Aug 17, 02:52
Myen hpyen ni hpe: Burma state de tawn kau mu law Baw sang ni e. Anhte Baw sang ni hpe makawp na gaw n mai byin ai. Anhte a matu gaw baw sang Myu tsaw hpyen la ni hpe sha kam ai
4 Aug 17, 17:50
Maung Shwe yi ka: Myen jan tai ai ni she W.P shara shagu hta myi man lu nga ma ai makam lam hta shara la Amyu gayau myi man grai lu ai hpe mu lu ai dai gaw pale palau chye shanyam ai majaw le shinglet hte nten
4 Aug 17, 17:47
Maung Shwe yi ka: Myen ka hkan ya yang Baw sang ni a htunghking buhpun ni hta grai ka mayu nga masai hpa majaw nga yang Myen hking gaw ntsawm ai majaw Jinghpaw hking ni grai shap lang mayu ma ai
[older messages]